STØYDEMPENDE TILTAK SOM KOMMER HELE NÆRMILJØET TIL GODE

Refleksjonsstøy fra skytebanen har vært en utfordring i området i lang tid. For å redusere refleksjonsstøyen har vi har foreslått å kle skrenter og stein som omringer skytebanen med torvmur og jord med beplantnig av stedegne arter. Tiltaket vil på skånsomt vis dempe refleksjonene av støy fra skytebanen mot boligområdene på Årvoll. Reduksjon av skytestøy vil komme alle som bor og ferdes på Årvoll til gode.